ಯುಗಾಧಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Bevu Bella
                                                     ಹಸಿರಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳು
                                                ಯುಗಾದಿಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ
                                                     ನೋವೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಹೋಗಿ
                                                ಸಂತೋಷದ ಕಾರಂಜಿ ಹೂಮ್ಮಲಿ

                                               ಯುಗಾಧಿ ಹಬ್ಬದ ಸದಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗು ಯುಗಧಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು .
ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ನಿಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಥಿಸುಥೆನೆ
ನಮಸ್ಕರಗಳು 

Comments

Popular Posts