Thursday, March 01, 2012

Daily details

                                                               1-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Astami

Vasaram(varamu)- Bruhaspathi(guru)

Nakshatram- Rohini nakshatrem

Yogam- Vishambha yogam

Karanam- Bava karanam

No comments:

Post a Comment