Monday, March 05, 2012

Daily details

                                                               5-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Dwadasi

Vasaram(varamu)- Indhu(soma)

Nakshatram- Pushyami nakshatrem

Yogam- Shobhana yogam

Karanam- Bhava karanam

today special : Maha deva  shiva pooja aradhana

No comments:

Post a Comment