Friday, March 02, 2012

Today details

                                                               2-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Navami

Vasaram(varamu)- Brughu(sukra)

Nakshatram- Mrugasira nakshatrem

Yogam- Preethi yogam

Karanam- Kowlava karanam

today special : sri maha lakshmi devi pooja aradhana

No comments:

Post a Comment