Wednesday, March 07, 2012

today details

                                                               7-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- chathurdasi

Vasaram(varamu)- Sowmya(bhudha)

Nakshatram- Magha nakshatrem

Yogam- Sukhrma yogam

Karanam- Vanik karanam

No comments:

Post a Comment