Sunday, March 11, 2012

today details

                                                               11-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Truthiya

Vasaram(varamu)- Bhanu(aadhi)

Nakshatram- Chitra nakshatrem

Yogam- Druva yogam

Karanam- Bhadra karanam

No comments:

Post a Comment