Monday, March 12, 2012

today details

                                                               12-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Chavithi 7:17 ananthara Panchami

Vasaram(varamu)- Indhu(soma)

Nakshatram- Swathi nakshatrem

Yogam- Vyagruth yogam

Karanam- Balava karanam

No comments:

Post a Comment