Tuesday, March 13, 2012

today details

                                                               13-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Sasti

Vasaram(varamu)- Bowma(mangala)

Nakshatram- Visaka nakshatrem

Yogam- Harshana yogam

Karanam- Garaja karanam

No comments:

Post a Comment