Thursday, March 15, 2012

today details

                                                              15-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Astami

Vasaram(varamu)- Brughu(guru)

Nakshatram- Jestaa nakshatrem

Yogam- Siddi yogam

Karanam- Balava karanam

No comments:

Post a Comment