Saturday, March 17, 2012

today details

                                                              17-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Dasami

Vasaram(varamu)- Manda(sani)

Nakshatram- Poorvashada nakshatrem

Yogam- Variyan yogam

Karanam- Vanik karanam

No comments:

Post a Comment