Monday, March 19, 2012

today details

                                                              19-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Dwadasi

Vasaram(varamu)- Indhu(soma)

Nakshatram- Sravana nakshatrem

Yogam- Siddi yogam

Karanam- Titila karanam

No comments:

Post a Comment