Thursday, March 22, 2012

today details

                                                              22-mar-2012

Year- Sri kara nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Sisira rithu

Masam- Palguna masam

Paksham- Krishna paksham

Thethi- Amavasya

Vasaram(varamu)- Bruhaspathi(guru)

Nakshatram- poorva badhra nakshatrem

Yogam- Sukla yogam

Karanam- chatuspath karanam

No comments:

Post a Comment