Tuesday, April 24, 2012

Sudharsana Narasimha Mantram

|| Om Sahasrara Jivalavartine
Ksaum Ham Ham Hum Phat Swaha
Om Shri Nrisinghaye namaha
Om Jaya Jaya Sri Nrisimhaye namaha
Om Nrim Nrim Nrim Nrisimhaye namaha || 

No comments:

Post a Comment