Thursday, April 26, 2012

Today details

                                                                    26-apr-2012

Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- Sukla paksham

Thethi- Panchami

Vasaram(varamu)- Brughu(guru)

Nakshatram- Mrugasira nakshatrem

Yogam- Athiganda yogam

Karanam- Bava karanam

Sardha thethi: 5

Today special:  Guru raghavendra swamy pooja and Guru graha pooja

No comments:

Post a Comment