Tuesday, May 08, 2012

today details

                                                                             08-may-2012
Year- Sri Nandana nama samvastharam

Ayanam- Uttarayanam

Rithu- Vasantha rithu

Masam- Vishakha masam

Paksham- bahula paksham

Thethi-  thruthiya

Vasaram(varamu)- bhouma(mangala)

Nakshatram- jeshta nakshatrem

Yogam- parigu siva yogam

Karanam- vanik karanam

Sardha thethi: 03

Today special: lord siva pooja, prathana

No comments:

Post a Comment