Thursday, August 09, 2012

Krishna Astami Special Mantra

Chant this Mantra
English :
                                        || Krishnaya Yadhavendraya Gyagna Mudraya Yogine |
                                         | Nathaya Rukminisaya Namoo Vedhantha vedine ||


No comments:

Post a Comment