Thursday, April 25, 2013

NARASIMHA GAYATRI MANTRAM
Om Vajranakhaya Vidmahe
Tiksnadamstraya Dhimahi
Tanno Narasimhah Pracodayat

Wednesday, April 10, 2013

Yugadhi Subhakanshalu..Sri VIJAYA  Nama Samvastara Subhakanshlu.....

Varaha Gayatri MantramOm Bhoo Rakshakaya Vidmahe
Sri Kaaraya Dheemahi
Tanno Varaha Prachodayat