Guru Parampara of sri Partagali jeevothama mataPartagali Jeevottama Mutt
Contributed by Shri Vishnu Shanbhag and Girish Prabhu on MYP Mailing list

Aradhya Daiva - sri rAma
Parampare
 
 Sl.No
 YatigaLu
 Brindavana
 Aradhana
 Charama Shloka
 1.
 Shri Narayana teertha
Sanyasa sveekara from SriRamachandra Tirtha of Udupi palimAru matha
(10thyati) at badari on chaitra shulka 2 saka 1397 (1476 A.D.)
 Bhatkal
Chaitra Krishna 30
(1439 Ishwara saM.) Monday, 20-4-1517 

 2.
 Shri Vasudeva teertha
Pandharapura (Chandra bhaga) 
Vaishakha Shukla 3 (1440 bahudhAnya saM)
Tuesday, 13-4-1518  

 3.
 Shri Jeevothama teertha
Bhatkal 
Bhadrapada Shukla 5 (1510 sarvadhAri saM )
Friday,16-8-1588 

 4.
 Shri Purushothama teertha 5.
 Shri Anujeevothama teertha 6.
 Shri Ramachandra teertha 7.
 Shri Digvijaya Ramachandra teertha 8.
 Shri Lakshmikantha teertha 9.
 Shri Ramaakantha teertha 10.
 Shri Kamalakantha teertha 11.
 Shri Shrikantha teertha 12.
 Shri Bhuvijaya Ramachandra teertha 13.
 Shri Ramaanatha teertha 14.
 Shri Lakshminaatha teertha 15.
 Shri Poornaprajna teertha 16.
 Shri Padmanabha teertha 17.
 Shri Indirakantha teertha 19.
 Shri Kamalanatha teertha 20.
 Shri Dwarakanatha teerthaPresent Peetadhipatigalu - Shri Vidhyadhiraja teertha

Comments

Popular Posts